Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies a ochrana osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY PETR´S, S.R.O.

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

Cestovní kancelář Petr´s, s.r.o., respektuje soukromí svých zákazníků a jeho ochrana je pro ni prioritou. K osobním údajům přistupuje Petr´s, s.r.o. zodpovědně a jejich důvěrnost a bezpečnost zajišťuje všemi dostupnými prostředky. Petr´s, s.r.o. ubezpečuje své zákazníky, že veškeré osobní údaje jsou CK zpracovávány v souladu se zákonnými požadavky, vždy transparentním způsobem a pouze v rozsahu nezbytném ve vztahu k danému účelu zpracování.

Níže lze nalézt informaci shrnující zásady zpracování osobních údajů ze strany CK.

 1. 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zákazníků je společnost Petr´s, s.r.o., se sídlem Sokolská 486/33, 12000 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91255, IČ: 26748363 (dále jen “CK” nebo „správce“).

 1. 2.  ZPRACOVÁVÁNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ZDROJE ÚDAJŮ

CK, jakožto správce osobních údajů, zpracovává o svých zákaznících následující kategorie osobních údajů:

 • a) Identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého a/nebo přechodného pobytu.
 • b) Kontaktní údaje, tj. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • c) Fakturační údaje tj. bankovní spojení, údaje o platbách záloh na služby a doplatků cen služeb.

Zpracovávané osobní údaje CK získává přímo od svých zákazníků, popř. od třetích osob (kdy smlouvu s CK uzavírá za zákazníka jiná osoba dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku (zákazník je např. účastníkem hromadného zájezdu organizovaného zaměstnavatelem, zákazníka přihlásí jiní rodinní příslušníci apod.).

 1. 3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

CK zpracovává osobní údaje na následujícím právním základě a za účelem:

A) bez souhlasu

 • (i) pro uzavření a plnění smlouvy

CK zpracovává údaje zákazníků na základě jejich poptávky a za účelem rezervace služeb CK, následně i pro účely uzavření smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“), její správy, změn a jejího splnění ze strany CK. Za tímto účelem zpracovává CK všechny údaje, které jsou uvedeny v rezervaci či přímo ve smlouvě, včetně všech jejich změn.

Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy na základě poptávky zákazníka a její splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu nemůže CK se zákazníkem dále jednat a nelze uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

 • (ii) pro splnění právních povinností, které se na ni ze zákona vztahují a které pro ni vyplývají z obecně závazných předpisů, zejména ze:
 • · zákona o správě daní a poplatků,
 • · zákona o účetnictví,
 • · zákona o archivnictví a spisové službě apod.

CK zpracovává za tímto účelem osobní údaje zákazníka uvedené ve smlouvě.  Toto zpracování osobních údajů ukládá CK přímo zákon, zákazník nemůže proti tomuto zpracování vznést námitku.

 • (iii) pro zajištění ochrany svých oprávněných zájmů
 • · pro účely přímého marketingu (tzn. pro nabízení obdobných služeb a produktů CK, jaké již byly zakoupeny, stávajícím zákazníkům), a to v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a emailová adresa zákazníka
 • · za účelem obhajoby případných nároků CK v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení apod. (v rozsahu údajů uvedených ve smlouvě)


B) se souhlasem

 • (i) pro účely evidence zákazníků v systému správce a čerpání výhod spojených se statusem zákazníka CK

Registrací na internetových stránkách CK získává zákazník přístup ke službám pro registrované zákazníky (status nového klienta, status stálého klienta, nároky na slevu, další individuální výhody či nabídky apod).

Za tímto účelem CK zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, email a telefon.

 • (ii) pro účely marketingu

Udělením souhlasu získává CK možnost nabízet zájemcům o služby CK své produkty a služby a zasílat jim obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů, a to zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní telefony (SMS, MMS) a písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonátů, a rovněž nabízet svým stávajícím zákazníkům jiné služby než ty, které již u CK zakoupili.

Za tímto účelem CK zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa a telefon.

 • (iii) za účelem odběru newsletteru CK

Při přihlášení se k odběru newsletteru CK uděluje zákazník CK souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro jeho rozesílání (jméno, příjmení a emailová adresa). Newsletter je rozesílán službou Mailchimp či přímo CK.

 • (iv) za účelem zjednodušení budoucích objednávek služeb CK

Udělením souhlasu získává CK možnost uchovat osobní údaje zákazníků pro jejich použití v případě dalších objednávek služeb CK v budoucnu.

Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebudou zájemcům zasílány nabídky služeb poskytovaných CK, šířena jakákoliv obchodní sdělení, ani zasílán newsletter, a zákazník nebude moci využívat služeb spojených s jeho registrací v informačním systému CK. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.

 1. 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje CK zpracovává a uchovává v souladu se zákonem a pouze po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí příslušné doby CK osobní údaje vymaže či skartuje.

Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy CK zpracovává a uchovává po dobu trvání smlouvy uzavřené se zákazníkem. Po ukončení smluvního vztahu uchovává CK dále osobní údaje zákazníka pro plnění právních povinností po dobu, po kterou jejich uchovávaní ukládají správci příslušné právní předpisy a po dobu nezbytně nutnou za účelem zajištění ochrany svých oprávněných zájmů.  

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka z titulu oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu dle bodu 3.A)(iii) výše, pak tyto údaje CK zpracovává po dobu 5 let od poslední účasti zákazníka na zájezdu. Zákazník má nicméně možnost kdykoliv další zasílání marketingových sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení nebo zasláním emailu na adresu: zajezdy@petrs.cz.

Při zpracování osobních údajů za účelem marketingu se souhlasem zákazníka či zájemce o služby CK dle bodu 3.B)(ii) a  3.B)(iii) výše, pak tyto údaje CK zpracovává do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováváním, nebo do doby podání námitky.
Pro odvolání souhlasu postačí zaslat e-mail na následující adresu: zajezdy@petrs.cz. Další zasílání obchodních sdělení či newsletteru je rovněž možné kdykoliv odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení či newsletteru nebo zasláním emailu na adresu: zajezdy@petrs.cz.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zjednodušení budoucích objednávek služeb u CK, pak tyto údaje CK zpracovává po dobu 5 let od poslední účasti zákazníka na zájezdu, nebude-li souhlas před touto dobou odvolán. Limitované osobní údaje zákazníka (jméno, příjmení) CK uchovává za účelem dalšího poskytování služeb po dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Pro odvolání souhlasu postačí zaslat e-mail na následující adresu: zajezdy@petrs.cz.

 1. 5. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává CK z titulu správce.

Osobní údaje zákazníků CK jsou dále na pokyn CK zpracovávány i jinými zpracovateli; před předáním osobních údajů zpracovatelům je uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů obsahující příslušné záruky dle GDPR.

Těmito zpracovateli jsou zejména:

 • · IT správce, poskytovatel cloudové služby či webhostingu
 • · Účetní či daňoví poradci
 • · Advokáti, notáři, exekutoři
 • · Mailchimp (marketingový nástroj umožňující propagovat služby a výrobky prostřednictvím rozesílání e-mailů zákazníkům).

Osobní údaje zákazníků zpracovávané CK pro účely uzavření smlouvy, pro její změny, a pro splnění smlouvy, jsou vedle výše uvedených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod., a rovněž pojišťovně, u které CK zprostředkovává cestovní pojištění svých zákazníků.

Bližší údaje o těchto příjemcích osobních údajů mohou být zákazníkovi kdykoliv poskytnuty na vyžádání.

Údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, v informačních systémech správce a zpracovatelů.

S výjimkou výše uvedených příjemců a dále státních orgánů a dalších subjektů při plnění zákonem stanovených povinností CK, nejsou osobní údaje zákazníků nejsou předávány žádným dalším subjektům v České republice ani v zahraničí.

 1. 6. POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se zákazníci mohou obracet na CK prostřednictvím emailu zajezdy@petrs.cz nebo přímo osobně na kontaktní adrese: Sokolská 33, Praha 2. Zákazník má právo dostat bezplatně odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. Ve výjimečných případech je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění je povinen zákazníka informovat.

  Zákazníci mají při zpracování svých osobních údajů správcem následující práva:

  • a) Právo na přístup

  Zákazník má právo získat od CK informaci (potvrzení), zda jeho osobní údaje jsou či nejsou CK zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo na přístup k těmto osobním údajům.

  • b) Právo na opravu

  Zákazník má právo na opravu nepřesných údajů, které se jej týkají. Zákazník má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

  • c) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Osobní údaje zákazníka budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly správcem zpracovávány, pokud osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, pokud musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti, pokud zákazník vznese námitku proti zpracování nebo pokud odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

  • d) Právo na omezení zpracování

  Zákazník může požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování.

  • e) Právo na přenositelnost

  Zákazník má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má při výkonu práva na přenositelnost, pokud požádá, i právo na to, aby CK předala jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

  • f) Právo podat stížnost

  V případě, že se zákazník domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává CK neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může si podat proti takovému zpracování stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

  • g) Právo vznést námitku proti zpracování

  Zákazník má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. V případě obdržení námitky bude omezeno zpracování osobních údajů. V případě prokázání, že neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, musí správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávány.

  Detailní informace o právech subjektů osobních údajů lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

  1. 7. COOKIES A GOOGLE ANALYTICS

  CK používá na svých webových stránkách soubory cookies (malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele,) které slouží k následujícím účelům:

  • · k zapamatování si přihlášeného uživatele,
  • · k uskutečňování přidávání do košíku a objednávání,
  • · ke komfortní funkci webu,
  • · k vyhodnocování pohybu uživatelů po webu,
  • · k personalizaci zobrazování reklam.

  V rámci použití cookies zpracovává CK tyto údaje:

  • · IP adresu zařízení zákazníka (adresa zařízení, pomocí které zákazník komunikuje s jinými zařízeními v síti internet)
  • · operační systém zařízení zákazníka, jeho verze a jazykové nastavení
  • · prohlížeč, který na svém zařízení zákazník používá, jeho verze a jazykové nastavení
  • · adresu webové stránky (URL adresa), ze které přichází zákazník na web CK

  Veškeré tyto údaje jsou přiměřené a nezbytné ve vztahu k účelu zpracování a jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem. Veškeré údaje z cookies CK bezpečně ukládá a neprodává je jakýmkoliv třetím stranám. Aby CK mohla svým zákazníkům nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, používá kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality služeb.

  Jedná se o tyto služby:
  - Facebook Ireland Limited - on-line reklama
  - Google Ireland Limited – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
  - Mailchimp, US – E-mail marketing
  - Seznam.cz, a.s. - on-line reklama v síti Sklik

  CK dále upozorňuje zákazníky na využívání analytických nástrojů za účelem analýzy provozu na webových stránkách CK. CK za tímto účelem používá službu Google Analytics, která umožňuje měřit návštěvnost a dobu strávenou zákazníky na webových stránkách. Údaje, které CK pomocí této služby analyzuje, však nejsou osobními údaji a CK společnosti Google nepředává žádné informace, které by mohly zákazníka jednoznačně identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, je možné se informovat přímo na stránkách této společnosti. Získané informace CK využívá výhradně pro marketingové účely a pro účely dalšího zlepšování svých webových stránek a obsahu.

  Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů je platný od 1.července 2019 a CK si vyhrazuje právo jej kdykoliv doplnit či aktualizovat.

  V Praze dne 1.července 2019.