Podmínky

Plné znění všeobecných podmínek

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PETR'S PRO LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
(součást smlouvy o zájezdu)I. REZERVACE

Místa na zájezd je možno zarezervovat přes webové stránky, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Cestovní kancelář, obchodní firma Petr's, s.r.o. (dále jen CK), potvrdí přijetí objednávky a sdělí lhůtu splatnosti zálohy, během níž má zákazník požadovaná místa v zájezdu předběžně rezervována (obvykle 1–5 dní).

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

a) Na základě poptávky zákazníka CK zákazníkovi předá na provozovně nebo zašle emailem návrh smlouvy o zájezdu (dále Smlouva) s datem splatnos­ti zálohy a formulář pro informace k zájezdu dle zák. 111/2018. Smlouva je v tomto případě uzavřena jejím podpisem zákazníkem osobně v provozovně CK nebo potvrzením formou souhlasného emailu zaslaného CK zákazníkem. V ostatních případech zákazník vyplní závaznou přihlášku (nebo formulář smlouvy) se všemi údaji a zašle ji CK, která potvrzenou přihlášku zašle zpět zákazníkovi, čímž dojde k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a CK. Smlouva obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro potvrzení o zájezdu dle par. 2527 NOZ.

b) Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky, dále Informace k zá­jezdům v katalogu nebo na webu a informace k ubytování, které jsou uvedené u jednotlivých středisek v katalogu, na webu nebo v individu­ální nabídce.

c) Zákazník svým podpisem na smlouvě nebo odesláním souhlasného emailu stvrzuje, že se seznámil s údaji a podmínkami uvedenými na Smlou­vě (vč. Všeobecných podmínek, Informací k zájezdu a informací k ubytování viz b)), že jsou srozumitelné, že s nimi souhlasí a přijímá je a s tímto vědomím si zájezd kupuje.

d) Zákazník zodpovídá za včasné dodání osobních údajů účastníků nej­později do data splatnosti zálohy, za pravdivost a úplnost těchto údajů. Dále zodpovídá za seznámení ostatních účastníků s podmínkami a informacemi týkajícími se zájezdu a je na něj adresována veškerá korespondence ve věci zájezdu.

e) Smlouva se stává účinnou v okamžiku zaplacení zálohy. Neobdrží-li pak CK ve sta­noveném termínu doplatek a údaje o účastnících, má právo od smlouvy odstou­pit. V případě odstoupení od smlouvy platí podmínky viz VIII.

f) Uzávěrka objednávky služeb je 10 dní před zahájením zájezdu. Při změně objednaných služeb po uzávěrce CK může účtovat poplatek 200 Kč za každou jednorázovou změnu. Změna objednaných služeb v den odjezdu není možná.

III. ZPŮSOBILOST K ÚČASTI NA ZÁJEZDU

Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit v doprovodu dospělého účast­níka, který se zavazuje k dohledu nad nimi. U osob mladších 18 let je k přijetí do zájezdu nutný písemný souhlas zákonného zástupce. V případě hrubého naru­šení kázně si CK vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zájezdu bez nároku na náhradu a odmítnout jeho další účast na akcích pořádaných CK.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha činí 50 % z celkové ceny zájezdu a je splatná při vzniku smluvního vztahu. Splatnost doplatku je nejpozději 35 dní před nástupem na zájezd, splatnost si zákazník hlídá sám, CK k úhradě nevyzývá. Při nedodržení termínu splatnosti doplatku je CK oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit (CK poskytuje pro úhradu ještě dodatečnou lhůtu 5 dnů) a zákazník je povinen zaplatit odstupné viz odst. VIII. těchto Všeobecných podmínek. Termínem splatnosti (resp. "zaplacením ceny zájezdu") se rozumí da­tum přijetí peněz na účet CK nebo v hotovosti v CK.

V případě vzniku smluvního vztahu méně než 35 dní před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu obratem po podpisu Smlouvy. V opačném případě je CK oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Platbu lze provést bankovním převodem nebo vkladem na účet CK pod variabilním symbolem = číslo Smlouvy, hotově v CK (do max. výše 15 000 Kč) nebo poukázkami.

Bankovní údaje (FIO banka) CZK: 2000129647/2010 EUR: 2700129648/2010, IBAN: CZ4220100000002700129648 SWIFT: FIOBCZPPXXX.

Při rezervaci mohou být sjednány i jiné platební podmínky.

V. PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

Prostřednictvím benefitů lze zakoupit jakýkoliv zájezd z nabídky uveřejněné na www.petrs.cz v prostředí pro neregistrované klienty za cenu zde uvedenou. Benefity nelze uplatnit na zájezdy zakoupené za cenu ve věrnostním programu. Platbu benefity je nutné nahlásit již při rezervaci zájezdu. Benefity je možno použít pouze na úhradu základní ceny zá­jezdu, musí být čerpány v plné hodnotě a nejsou směnitelné za hotovost, a to ani v případě storna. V takovém případě je hodnota poukázek, po odečtení případných stornopoplatků, převedena na zájezd v jiném termínu dle aktuální nabídky CK a volby klienta. Při platbě zájezdu benefity nelze uplatnit nárok na pojistné plnění za storno, pojistné v tomto případě nelze odečíst z ceny zájezdu.

VI. CENA ZÁJEZDU

Cena zájezdu je předmětem smlouvy mezi zákazníkem a CK. Ceny vychází z cenové nabídky v katalogu, kalkulace dle kurzu ČNB k 31. 7. 2019, dále z nabídky na webu nebo z nabídky individuálně sestavené.

VII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

V CENĚ JE ZAHRNUTO ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU UNIQA s limitem plnění 10 000 Kč (pojistné je nedílnou součástí ceny). Pojištění storna lze uplatnit na akutní zdravotní důvody. V rámci pojistné události poj. hradí 80 % z výše stornopoplatku vyčísleného CK, max. 10 000 Kč/os. Pojistná doba končí okamžikem čerpání první služby (nástup do autobusu, ubytování, odběr skipasu apod.), nejpozději však ve 24.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění. Plné znění podmínek na www.petrs.cz nebo na vyžádání.

Pojištění je sjednáno úhradou zálohy na zájezd a dodáním kompletních osob­ních údajů (jméno, datum narození, adresa). Bez dodání osobních údajů, a to i v případě úhrady zálohy, není klient pojištěn. Při úhradě zájezdu benefity nelze uplatnit nárok na pojistné plnění za storno.

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. CK může zprostředkovat UNIQA cestovní pojištění, zahrnuje lyžování a snowboarding na sjezdovce, v rozšířené verzi i mimo značené sjezdovky (samostatně neprodejné). Plné znění podmínek pojišťovny Uniqa včetně limitů plnění na www.petrs.cz nebo na vyžádání. Cena:

55 Kč/den/dospělý, 40 Kč/den/dítě do 14 let vč. lyžování a snowboardingu na sjezdovkách (tarif K5S+P). navýšený limit pro storno 15 000 Kč, připojištění pro případ COVID 19
86 Kč/den/dospělý, 65 Kč/den/dítě do 14 let vč. jízdy na sjezdovkách i ve volném terénu (tarif K5S+NP). navýšený limit pro storno 15 000 Kč, připojištění pro případ COVID 19
- 125 Kč/den/dospělý, 85 Kč/den/dítě do 14 let vč. jízdy na sjezdovkách i ve volném terénu (tarif K5S+N20P). navýšený limit pro storno 20 000 Kč, připojištění pro případ COVID 19

Kartičku pojišťovny UNIQA s kontaktem na asistenční službu dostanete obvykle e-mailem před odjezdem v rámci odbavení. Nelze pojistit osoby do státu, kde mají trvalý nebo pře­chodný pobyt či jsou jeho občany. Věk pojištěných není omezen.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA A ODSTUPNÉ (STORNO POPLATKY)

Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit:

a) Kdykoliv bez uvedení důvodů

Tuto skutečnost je třeba oznámit písemně nebo osobně v provozní době CK. Pro stanovení výše stor­nopoplatku je rozhodující datum převzetí oznámení o stornu pracovníkem CK v provozní době.

CK účtuje tyto stornopoplatky při odstoupení od smlouvy/zrušení zájezdu v ná­sledujících lhůtách před datem zahájení zájezdu uvedeným ve smlouvě:

91 a více dní stornopoplatek 15 %, min. 1 000 Kč/os.,
90–61 dní stornopoplatek 35 %,
60–36 dní stornopoplatek 50 %,
35–11 dní stornopoplatek 80 %,
10–0 dní stornopoplatek 100 %.

Účastník za sebe může kdykoliv sjednat náhradu a postoupit smlouvu třetí osobě, splňuje-li tato osoba podmínky účasti na zájezdu. Účastník musí doručit CK prohlášení nového účastníka, že s uzavře­nou smlouvou souhlasí a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Původní i nový účastník jsou zavázáni společně a nerozdílně k úhradě skutečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou zá­kazníka vzniknou.

STORNOPOPLATKY SE POČÍTAJÍ VŽDY Z CELKOVÉ CENY ZÁJEZDU (VČ. SKIPASU, DOPRAVY A DALŠÍCH SLUŽEB) A PO ODEČTENÍ POJISTNÉHO.

V případě částečného stornování osob z ubytovací jednotky je zákazník po­vinen uhradit stornopoplatek odpovídající skutečným nákladům spojeným s ta­kovýmto částečným stornováním. V tomto případě se skutečné náklady mohou od uvedených stornopoplatků lišit, obvykle bývají vyšší.

Při zrušení dopravy ze strany zákazníka ve lhůtě delší než 35 dní před zahájením zájezdu platí stor­nopoplatky viz výše, od 35. dne před zahájením zájezdu činí stornopoplatek za dopravu 100 % z ceny dopravy bez ohledu na důvod zrušení.

Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami, s čímž zákazník výslovně souhlasí.

V případě zrušení zájezdu zaniká nárok zákazníka nebo jeho spolucestujících na objednané služby, a to i v případě, že uhradí stornopoplatek.

U některých zájezdů mohou platit odlišné stornopodmínky. CK na tuto skuteč­nost musí zákazníka písemně upozornit.

b) Nesouhlasí-li se změnami v zájezdu dle čl. XI. níže;

c) Jestliže před zahájením zájezdu v místě určení cesty nebo pobytu nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa pobytu. Mezi tyto okolnosti nespadá nedostatek sněhu ve středisku. Veškeré platby musí být v tomto případě zákazníkovi vráceny. Zákazník nehradí žádné storno a nemá nárok na náhradu škody.

Zákazník je povinen doručit oznámení o odstoupení od Smlouvy CK písemně nebo se dostavit osobně do CK a sepsat oznámení o odstoupení přímo v CK s příslušným pracovníkem. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY CK

CK má právo před zahájením zájezdu odstoupit od Smlouvy:

a) z důvodu zrušení zájezdu, jak následuje;

  • CK si vyhrazuje právo zrušit autobusový zájezd při nedostatečném počtu účastní­ků (min. počet platících osob je 30). V takovém případě nabídne náhradní řešení (jiné středisko nebo jiný termín) a v případě odmítnutí ze strany zákazníka ne­prodleně vrátí zaplacenou částku. CK může zájezd zrušit nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu a v této lhůtě je též povinna o zrušení vyrozumět zákazníka.
  • CK může dále zájezd zrušit v důsledku tzv. vyšší moci, tj. v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností, kterým nemoh­la zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze vyžadovat. V takovém případě je CK povinna tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu zákazníkovi.

b) neobdrží-li CK platbu od zákazníka v určeném termí­nu viz bod IV, pokud je poskytovatel poukázek, jimiž zákazník hradil část ceny zájezdu, v prodlení s proplacením poukázek CK nebo je v úpadku, podal na sebe insolvenční návrh a zároveň zákazník nedoplatil plnou cenu zájezdu alespoň 35 dní před zahájením zájezdu. V tomto případě má CK právo účtovat stornopoplatky viz čl. VIII. výše.

Pokud v průběhu zájezdu/pobytu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci (počasí, nedostatek sněhu apod.), nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ani na odstoupení od smlouvy o zájezdu.

CK je povinna doručit oznámení o odstoupení od Smlouvy zákazníkovi písemně a účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení.

X. POJIŠTĚNÍ ÚPADKU

CK Petr's, s.r.o. má uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku ces­tovní kanceláře u pojišťovny ERV, se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00, Praha 8, Karlín, tel. 221860860, č. smlouvy 1180000129.

XI. ZMĚNY PŘED NÁSTUPEM NA ZÁJEZD A V JEHO PRŮBĚHU

CK si vyhrazuje právo provést nepodstatné změny týkající se jejích závazků ze Smlouvy. Údaje o změnách je CK povinna oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Tyto změny nezakládají právo zákazníka na odstoupení od Smlouvy.

Pokud se před zájezdem vyskytnou vnější okolnosti, které CK nutí změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy (§ 2527 NOZ), nebo navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než 8 %, může zákazník návrh přijmout nebo může od Smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na změnu Smlouvy je CK povinna předložit zákazníkovi v textové podobě jasným, zřetelným a srozumitelným způsobem a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník od Smlouvy odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li od Smlouvy včas d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny souhlasí. Sníží-li se jakost nebo náklady zájezdu v důsledku změny Smlouvy, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

Pokud se v průběhu zájezdu vyskytnou vnější okolnosti, které CK nemohla ovlivnit a které negativně působí na jeho průběh, CK si vyhrazuje prá­vo provést takové operativní zásahy a změny, které obecně nezpůsobí závažný pokles celkové úrovně zájezdu. Jde zejména o delší trvání přepravy či změnu trasy zaviněnou počasím nebo dopravní situací, změnu původního ubytovacího objektu za jiný objekt srovnatelné úrovně, sloučení dopravy do více středisek a s tím spojený přestup apod. V těchto případech zákazníkovi nevzniká právo na odstoupení od Smlouvy ani na slevu či jiná odškodnění.

XII. REKLAMACE A UPLATNĚNÍ NÁROKU PLYNOUCÍHO Z PORUŠENÍ POVINNOSTI POŘADATELE

Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb zájezdu poskytována ze strany CK v souladu se Smlouvou. Výskyt vad v plnění je zákazník povinen hlásit CK bez zbytečného odkladu, a to v místě vzniku odpovědné osobě (vedoucí provozovny poskytující služby a delegát, je-li v místě přítomen) a následně informovat CK. Není-li v místě delegát, zákazník neprodleně kontaktuje CK. Zákazník je povinen poskytnout součinnost při řešení situace a působit v tom směru tak, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší.

Bližší způsob uplatnění reklamace a postupy pro vyřizování reklamací upravuje Reklamační řád CK, který je zákazníkům k dispozici v provozovně CK a na webových stránkách CK.

CK Petr's nenese odpovědnost za situace vzniklé v průběhu zájezdu v důsledku vyšší moci (počasí, nedostatek sněhu), z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat), v těchto případech zákazník nemá nárok na slevu.

CK Pe­tr's neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u hotelu, jiné organizace apod. Dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na vrácení zaplacené ceny nebo slevu z ceny těchto služeb.

XII. CESTOVNÍ DOKLADY

Každý občan České republiky (včetně dětí) musí mít při cestování do Francie, Rakouska a Itálie vlastní cestovní doklad (pas nebo OP).

XIII. UPOZORNĚNÍ

Údaje v katalogu CK PETR'S ZIMA 2019/2020 jsou aktuální k datu 31. 7. 2019 a mohou se v průběhu roku měnit. CK si vyhrazuje právo oznámit případné změ­ny před uzavřením smlouvy o zájezdu.

CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích, pokud se vyskytnou. CK neručí za potíže plynoucí z pozdního příjezdu do ubytování a nevrací peníze v případě nevyužití skipasu (z důvodu onemocnění, úrazu, ztráty apod.).

Služby cestovního ruchu se poskytují v jazyce místa pobytu.

Poskytované služby nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Zákazník má možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz. Zákazník, který si zakoupil služby CK přes internet a je spotřebitelem, může pro řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporu online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK se řídí českým právním řádem.

Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje v souladu s Informací o zpracování osobních údajů, která je zveřejněna na webových stránkách CK.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 7. 2019.

Jsou-li ve Smlouvě sjednány odchylné podmínky od těchto Všeobecných podmínek, pak tato odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

PODMÍNKY REGISTRACE NA WEBU CK PETR'S

Registrací získáte nárok na jednorázovou slevu z cen uveřejněných na webu nebo, jste-li náš stálý klient, přístup ke všem zvýhodněným nabídkám na zájezdy pořádané CK PETR'S.

NOVÍ KLIENTI (dosud bez účasti na zájezdu s naší CK)

  • Sleva 300 Kč/os. na zájezd se základní cenou do 7 500 Kč/os.
  • Sleva 500 Kč/os. na zájezd se základní cenou od 7 550 Kč/os.

Základní cenou se rozumí cena, která je zobrazena na webu u jednotlivých nabídek (může být i snížená, pak platí tato nižší). Do základní ceny se již nepočítají příplatky za doplňkové služby (doprava, rozšířený skipas, pojištění apod.) ani se z ní neodečítají slevy za děti, seniory apod.

Slevu lze uplatnit do 1 roku (365 dní) od registrace. Po vypršení této doby sleva nelze uplatnit (propadá).

Slevu nelze uplatnit na zájezdy, které nemají na webu dostupné pokoje (nelze je z webu "poptat" přes poptávkový formulář) nebo na nabídky mimo web.

Sleva je uplatněna okamžikem nástupu na zájezd, tj. využitím první služby.

STÁLÍ KLIENTI (VIP)

Naše CK poskytuje svým stálým klientům zvýhodněné ceny. Nárok na tyto ceny máte v každém případě (bez ohledu na registraci). Kompletní zvýhodněná nabídka je k dispozici na www.petrs.cz po registraci a přihlášení. Je třeba se zaregistrovat jako NOVÝ KLIENT a požádat nás o potvrzení VIP statusu stálého klienta. Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte nás, poradíme, pomůžeme.

Registrovaným klientům jsou přiřazeny různé statusy:

  • nárok na slevu = klient, který se zaregistroval, dosud neuplatnil slevu
  • sleva uplatněna = klient, který uplatnil jednorázovou slevu nebo klient, kterému nárok na tuto slevu vypršel
  • VIP klient = klient, který se již zúčastnil zájezdu s CK PETR'S